Penzijní připojištění

Aktuální Změny v Penzijním Připojištění

V roce 2024 nastaly významné změny v systému penzijního připojištění, které jsou reakcí na potřebu posílit jeho atraktivitu a podpořit občany v dlouhodobém finančním plánování pro období důchodu. Tyto změny odrážejí měnící se ekonomické podmínky a demografický vývoj. Níže jsou uvedeny klíčové změny, které ovlivňují účastníky penzijního připojištění.

Prodloužení Minimální Doby Připojištění

Minimální doba připojištění se pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2024 prodloužila na 10 let. Účastníci nyní mohou své naspořené prostředky vybrat bez sankce až po deseti letech připojištění. Tato změna má za cíl motivovat účastníky k dlouhodobějšímu připojištění a tím zvýšit jejich finanční zabezpečení v důchodu. Pro smlouvy uzavřené do konce roku 2023 zůstala minimální doba připojištění pět let.

Zvýšení Státního Příspěvku

Maximální státní příspěvek se zvýšil na 340 Kč. Toto zvýšení je podmíněno spořením minimálně 1 700 Kč měsíčně. Změna dolní hranice pro přiznání státního příspěvku z 300 Kč na 500 Kč a horní hranice z 1 000 Kč na 1 700 Kč poskytuje účastníkům větší finanční podporu.

Daňová Úleva

Daňová úleva se zvýšila na 48 000 Kč, což umožňuje účastníkům výrazně snížit svůj daňový základ a ušetřit na daních z příjmů. Tato změna nabízí účastníkům větší finanční motivaci k připojištění.

Často kladené otázky

u

Co přináší změny v penzijním připojištění?

Tyto změny v penzijním připojištění představují významný krok k posílení tohoto systému. Prodloužení minimální doby připojištění podporuje dlouhodobější finanční plánování, zatímco zvýšení státního příspěvku a daňových úlev poskytuje účastníkům větší finanční motivaci k připojištění. Tyto změny jsou reakcí na potřebu zabezpečit občanům dostatečné finanční prostředky v období důchodu a reflektují rostoucí náklady na život a změny ve společnosti.

Účastníci by měli tyto změny pečlivě zvážit a přizpůsobit své strategie připojištění tak, aby maximalizovali výhody, které nový systém nabízí. Je důležité si uvědomit, že tyto změny nabízejí příležitost k lepšímu finančnímu zabezpečení v budoucnosti, a proto by měly být součástí každého dlouhodobého finančního plánování.

u

Co je to Transformovaný fond?

Transformovaný fond je specifický typ fondu v rámci penzijního připojištění, do kterého byly svěřeny finance účastníků, kteří si sjednali penzijní připojištění před 1. prosincem 2012. I po důchodové reformě z roku 2013 tento fond pokračuje v zachování klíčových podmínek původní smlouvy. Mezi hlavní charakteristiky transformovaného fondu patří:

  • Garance návratnosti vložených prostředků: Účastníci mají jistotu, že hodnota jejich vložených prostředků nebude klesat, což znamená, že na konci spoření obdrží zpět alespoň sumu, kterou do fondu investovali.
  • Nárok na státní příspěvek: Účastníci stále získávají státní příspěvky, které podporují jejich spoření na důchod.
  • Daňové výhody: Transformovaný fond nabízí daňové úlevy, které snižují daňové zatížení účastníků.
  • Možnost příspěvků od zaměstnavatele: Účastníci mohou dále využívat příspěvků od svých zaměstnavatelů, což zvyšuje celkovou hodnotu naspořených prostředků.

Účastníci mohou vybírat naspořené peníze podle podmínek sjednaných ve smlouvě s penzijní společností, a to v různých formách, jako je odbytné (předčasný výběr), výsluhová penze, starobní penze, invalidní penze, pozůstalostní penze, nebo jako jednorázová výplata úspor v případě nároku na invalidní, výsluhovou či starobní penzi.

Transformovaný fond tedy představuje důležitý nástroj pro ty, kteří si chtějí zajistit finanční zabezpečení na důchod při zachování původních podmínek svého penzijního připojištění.

u

Vyplatí se převést penzijní připojištění na DPS?

Převod penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření (DPS) se může vyplatit zejména pro klienty, kteří mají do důchodu delší časový horizont. Zatímco penzijní připojištění, které bylo možné sjednat do roku 2013, nabízí bezpečné investice s garantovaným nezáporným zhodnocením, jako jsou státní dluhopisy, termínované vklady a pokladniční poukázky, tato bezpečnost přichází s omezením možnosti vyššího zhodnocení.

Na druhé straně, DPS poskytuje účastníkům větší flexibilitu a kontrolu nad investiční strategií jejich úspor. Účastníci si mohou vybrat z různých účastnických fondů, které nabízejí různé úrovně rizika a potenciálního výnosu, od konzervativních až po dynamické. To jim dává možnost dosáhnout vyššího zhodnocení svých úspor v závislosti na jejich investičních preferencích a toleranci k riziku. Navíc, DPS umožňuje účastníkům pružně měnit svou investiční strategii v průběhu spoření, což jim umožňuje reagovat na změny na finančních trzích nebo v jejich osobních finančních cílech.

Převod na DPS tedy může být atraktivní volbou pro ty, kteří hledají vyšší potenciál zhodnocení a jsou ochotni akceptovat s tím spojené riziko. Je však důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a možná rizika spojená s převodem a zvážit je v kontextu svých individuálních finančních cílů a potřeb. Pro některé účastníky může být zachování původního penzijního připojištění s garantovaným nezáporným zhodnocením preferovanější, zvláště pokud preferují nižší riziko nebo mají kratší časový horizont do důchodu.

u

Jaký vliv měla důchodová reforma na penzijní připojištění?

Důchodová reforma, která vstoupila v platnost v lednu 2013, přinesla zásadní změny v systému penzijního připojištění. Reforma zastavila nové uzavírání smluv v rámci penzijního připojištění a zavedla nový mechanismus doplňkového penzijního spoření, jež se stalo součástí třetího pilíře penzijního systému. Toto spoření je charakteristické tím, že nabízí účastnické fondy jako hlavní nástroj pro akumulaci peněžních prostředků na důchod.

Hlavním rozlišovacím prvkem mezi původním penzijním připojištěním a nově zavedeným doplňkovým penzijním spořením je přístup k investičním strategiím a garantovanému zhodnocení. Zatímco penzijní připojištění garantovalo nezáporné nominální zhodnocení prostředků každý kalendářní rok a vyžadovalo konzervativní investiční strategii, doplňkové penzijní spoření poskytuje účastníkům možnost volby mezi konzervativními, dynamickými nebo kombinovanými investičními strategiemi. Tato flexibilita umožňuje potenciál pro vyšší výnosy, avšak s tím souvisí i vyšší riziko možného záporného zhodnocení.

Přechod z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření je možný a navíc bez jakýchkoli poplatků. Účastníci také neztrácejí nárok na státní příspěvky a příspěvky od zaměstnavatele, což představuje významnou výhodu a motivaci pro udržení kontinuity ve spoření na důchod.

Tato reforma tedy představuje významný krok k modernizaci a flexibilizaci penzijního systému, který nyní lépe reflektuje individuální potřeby a preference účastníků v oblasti spoření na důchod.

u

Jak správně postupovat při výpovědi, odložení nebo přerušení penzijního připojištění?

Penzijní připojištění můžete ukončit kdykoli, a to zasláním písemné výpovědi. Proces výpovědi začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po obdržení vaší výpovědi penzijní společností, přičemž celková výpovědní lhůta činí dva měsíce.

Pro získání vašich vkladů zpět je klíčové, aby byla smlouva vypovězena nejdříve po uplynutí 12 měsíců od započetí příspěvků. V tomto případě máte možnost vybrat si tzv. „odbytné“, což znamená, že obdržíte zpět celkovou sumu vašich vkladů, příspěvky od zaměstnavatele a podíl na výnosech fondu, avšak po odečtení 15% daně. Státní příspěvky jsou v tomto případě vráceny zpět Ministerstvu financí. Pokud se rozhodnete pro výplatu ve formě doživotní penze, můžete se vyhnout zdanění jak výnosů, tak i příspěvků od zaměstnavatele.

V případě, že vypovíte smlouvu o penzijním připojištění dříve než po 12 měsících od začátku spoření, na odbytné nemáte nárok a přijdete o všechny naspořené prostředky.

Je důležité pečlivě zvážit všechny možnosti a důsledky před rozhodnutím o výpovědi, odložení nebo přerušení vašeho penzijního připojištění, aby bylo zajištěno, že vaše rozhodnutí nejlepším způsobem reflektuje vaše finanční cíle a potřeby.

u

Jaké jsou hlavní důsledky přechodu na doplňkové penzijní spoření?

Při přechodu na doplňkové penzijní spoření dojde k převedení všech dosud naspořených prostředků na novou smlouvu, které budou investovány podle zvolené strategie. Dále se převede počet měsíců spoření na starobní penzi do nové smlouvy, což se započítává do doby potřebné pro možnost ukončení spoření a výběr peněz po dosažení 60 let věku. Výsluhová penze se nepřevádí. Klient má možnost kdykoliv si změnit strategii spoření, přičemž se i tom je vhodné vždy poradit a zvážit nejvhodnější řešení.

Penzijní-spoření.cz logo

Naše stránka o penzijním spoření je tu právě pro vás, abychom vám dali vše potřebné, co musíte vědět o spoření na důchod. U nás se dozvíte jednoduše a srozumitelně vše od základů až po chytré tipy. Přidejte se k nám a pojďme společně postavit silný základ pro vaši bezstarostnou budoucnost.

Všechny informace poskytované na těchto webových stránkách mají výhradně edukační charakter. Nezabýváme se poskytováním finančního poradenství ani investičních doporučení. Obsah webu odráží osobní pohledy autorů, kteří zde své myšlenky sdílejí. Nemáme akreditaci jako investiční poradci, makléři, prodejci, zástupci ani nejsme afiliováni s žádnou regulační či podobnou institucí. Nevydáváme žádné analýzy ani návrhy ohledně nákupu či prodeje investičních produktů pro krátkodobé či dlouhodobé investování. Pokud jsou na tomto webu, v rámci kurzů, studijních materiálů, ke stažení dostupných dokumentů, prezentací, videí, webinářů nebo online kurzů zmíněny specifické finanční produkty, obchodní taktiky, základní aktiva nebo deriváty, slouží to výhradně pro vzdělávací účely v oblasti burzovního obchodování. Za rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na tomto webu nepřebíráme žádnou odpovědnost. Obchodování s investičními nástroji je spojeno s rizikem finanční ztráty. www.penzijni-sporeni.cz 2024